fbpx

Privaatsusteade

Advokaadibüroo TARK OÜ (edaspidi advokaadibüroo või ka meie) jaoks on oluline, et kliendid ja koostööpartnerid (edaspidi teie) tunneksid end meiega suheldes hästi ja turvaliselt. Selles privaatsuseteates selgitame, kuidas kogume ja kasutame teie isikuandmeid ja millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega. 

 1. Isikuandmete vastutav töötleja

Advokaadibüroo TARK OÜ
Aadress: Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
E-post:  info@tark.legal

 

 1. Mis liiki isikuandmeid me töötleme?

Milliseid isikuandmeid me igal konkreetsel juhul töötleme sõltub sellest, mis andmeid te ise meile avaldate ja milliseid andmeid meil õigusteenuse osutamiseks vaja läheb.

Olenevalt asjaoludest võime koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid.

 • Põhiandmed – ees – ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, foto (isiku tuvastamiseks), amet, töökoht. Sellised andmed saame enamasti teilt endilt, teatud juhtudel aga õigusteenuse osutamise käigus kolmandatelt isikutelt või avalikest andmebaasidest.
 • Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress. Sellised andmed saame enamasti teilt endilt, teatud juhtudel aga õigusteenuse osutamise käigus kolmandatelt isikutelt või avalikest andmebaasidest.
 • Taustkontrolli andmed – andmed, mida oleme kohustatud koguma KYC (know your client) nõuete täitmiseks tulenevalt nt rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest. Sellised andmed saame enamasti teilt endilt, teatud juhtudel aga õigusteenuse osutamise käigus kolmandatelt isikutelt või avalikest andmebaasidest.
 • Teenuse andmed – kliendileping, info selle täitmise, sh rikkumise kohta, õigusteenuse osutamise käigus saadud info, kliendisuhtluse info (teenuste tellimine, arvete tasumine, jne). Sellised andmed tekivad teenuse osutamise käigus.
 1. Millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme?

Kasutame isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, iga eesmärgi puhul peab andmete töötlemine toimuma õiguslikul alusel. Tugineme teie isikuandmete töötlemisel järgmistele õiguslikele alustele:

Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus

Sellel õiguslikul alusel töötleme isikuandmeid siis, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks teie taotlusel.

 Töötlemise eesmärk Isikuandmete kategooriad
Lepingueelsed suhted (teie poolt pakkumiste küsimine ja pakkumistele vastamine) Põhiandmed, kontaktandmed, taustkontrolli andmed
Kliendi tuvastamine Põhiandmed, kontaktandmed
Arveldused (arvete koostamine, esitamine) Põhiandmed, kontaktandmed
Kliendisuhte hoidmine, arendamine (lepingute sõlmimine, lepingu täitmisega seotud info edastamine) Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed
Teenusega seotud tasude arvestamine ja haldamine Põhiandmed, teenuse andmed
Õigusteenuse osutamine kliendile Põhiandmed, kontaktandmed, taustkontrolliandmed, teenuse andmed, delikaatsed isikuandmed
Kliendile teenuse osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine (informeerimine, kaebuste lahendamine) Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed

 

Seadusest tulenevate kohustuse täitmiseks vajalik andmetöötlus

Teatud juhtudel töötlema teie isikuandmeid seetõttu, et seadus kohustab meid selleks.

Töötlemise eesmärk Isikuandmete kategooriad
Kliendi tuvastamine ja KYC nõuete täitmine Põhiandmed, kontaktandmed, taustkontrolli andmed
Huvide konflikti vältimine Põhiandmed, kontaktandmed, taustkontrolli andmed, teatud juhul teenuse andmed
Raamatupidamine (sh raamatupidamise alusdokumentide säilitamine) Põhiandmed, kontaktandmed, teatud teenuse andmed
Käsitletavate asjade nimekirja pidamine Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed
Avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine (arvestades kutsesaladuse hoidmise kohustust) Isiklikud andmed, kontaktandmed

 

Õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Seda selleks, et arendada oma teenuseid, küsides teilt tagasisidet; teha ärilisi otsuseid, tehes statistikat, jne. Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud aga me ei küsi selleks ka teie nõusolekut, siis on teil õigus küsida meilt selgitusi ning esitada vastuväide, kui leiate, et isikuandmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab teie õiguseid.

Töötlemise eesmärk Isikuandmete kategooriad
Teenuste arendamine, statistika Põhiandmed, kontaktandmed,
Turundustegevused Põhiandmed, kontaktandmed
Kliendisuhte hoidmine, arendamine (päringutele vastamine, üldine klienditeenindus, infovahetus) Põhiandmed, kontaktandmed, teenuse andmed
Muu isiku kui kliendi isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemine õigusteenuse osutamiseks Põhiandmed, kontaktandmed, taustkontrolliandmed, teenuse andmed, delikaatsed isikuandmed

 

Nõusolekul põhinev andmetöötlus

Teatud juhtudel on advokaadibürool vaja isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekut – nt juhul, kui soovime edastada teile oma uudiskirju või muid turundusmaterjale. Juhul, kui olete meile nõusoleku andnud, siis on teil on alati võimalik see ka tagasi võtta, saates meile vastavasisulise teate e-posti aadressil info@tark.legal. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

 1. Isikuandmete vastuvõtjad ja edastamine väljaspoole ELi

Teatud juhtudel võib advokaadibüroo edastada isikuandmeid ka kolmandatele isikutele:

 • Advokaadibüroole teenuseid osutavad isikud, nagu näiteks audiitorid, erinevad IKT teenuse osutajad, teised advokaadibürood, dokumentide ja muude andmekandjate äraveo ja hävitusteenuse osutajad, inkassoteenuse osutajad.
 • Avaliku võimu organid ja asutused, nagu näiteks kohtud, Eesti Advokatuuri organid, Politsei- ja Piirivalveamet, Andmekaitse Inspektsioon, Rahapesu Andmebüroo. Nimetatud organitele ja asutustele edastab advokaadibüroo isikuandmeid ainult juhul, kui on seadusega kohustatud seda tegema.

Advokaadibüroo ei edasta teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda ega sellisesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile, mille andmekaitse taset Euroopa Komisjon ei ole hinnanud piisavaks. Juhul kui isikuandmete edastamine sellisesse riiki osutub vajalikuks (eelkõige õigusteenuse osutamise eesmärgil), võtame tarvitusele vajalikud kaitsemeetmed.

 1. Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Advokaadibüroo säilitab teie isikuandmeid seni kuni see on vajalik selles privaatsusteates toodud andmetöötluseesmärkide täitmiseks, kuni õigusaktid või Eesti Advokatuuri juhendid meid selleks kohustavad või soovituslikult ette näevad.

Täpsemat infot oma isikuandmete säilitamise aja kohta saad siis, kui saadad vastavasisulise pöördumise info@tark.legal.

 1. Teie õigused seoses oma isikuandmetega

Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid meil teie kohta on kogutud, mis eesmärgil neid töödeldakse; kellele andmed avalikustatakse; kui kaua andmeid säilitatakse; millised on teie õigused seoses andmete parandamise, kustutamise ja töötlemise piiramisega.

Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või mittetäielikud.

Õigus andmete kustutamisele – teatud juhtudel on teil õigus nõuda, et me teie isikuandmed kustutaksime, seda eelkõige siis kui meil ei ole neid enam vaja või kui võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku ja puudub muu alus andmete edasiseks töötlemiseks.

Õigus töötlemise piiramisele –  teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui oled esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on advokaadibüroo õigustatud huvi, sh sellisel õiguslikul alusel teostatavale profiilianalüüsile. Vastuväite esitamisel peame lõpetama teie  isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui meil on võimalik tõendada, et töötleme teie isikuandmeid mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Samuti on teil õigus nõuda, et advokaadibüroo edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma).

Kui soovite mõnda eespool nimetatud õigust kasutada, palun pöördu meie poole e-posti aadressil info@tark.legal.

Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile ja kohtule – kui soovite täiendavat informatsiooni seoses oma isikuandmetega või õiguste kasutamisega, siis on teil alati võimalus pöörduda meie poole e-posti aadressil info@tark.legal. Samuti on teil õigus pöörduda oma õiguste ja huvide kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 1. Privaatsusteate uuendamine

Advokaadibürool on õigus seda privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Teeme seda eelkõige siis, kui muutuvad õiguslikud regulatsioonid või meie enda töötlustoimingud. Privaatsusteate muutmisest teavitame teid oma veebilehel.