fbpx

Ühinguõigus ning Ühinemised ja omandamised

Meie büroo üheks olulisemaks nõustamisvaldkonnaks läbi aegade on olnud ühinemised ja omandamised. Oleme nõustanud nii ostjatest kui müüjatest kliente pea kõigis Baltikumi olulisemates tehingutes, samuti välismaal.
Meie ühinemiste ja omandamiste meeskonna pikaajaline kogemus ja suurepärased valdkonnaalased teadmised võimaldavad pakkuda klientidele praktilisi lahendusi ka kõige keerulisemates küsimustes. Konkreetsetes tehingutes teeme tihedat koostööd meie spetsialistidega konkurentsi, panganduse, maksude, kinnisvara ja muudest valdkondadest. Meil on laialdane kogemus tehingute nõustamisel erinevates majandussektorites nagu näiteks jae- ja hulgikaubandus, kinnisvara, lennundus, tootmine, pangandus/rahandus/kindlustus, telekommunikatsioon, energia, kõrgtehnoloogia ja innovatsioon.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • Ühinemised, jagunemised, ümberkujundamised
 • Ühisettevõtted
 • strateegiline koostöö
 • aktsionäride lepingud
 • aktsiate ja varade ost/müük
 • aktsiate vahetustehingud
 • piiriülesed omandamised
 • erastamine
 • tehingu struktureerimine
 • juriidiline ja maksuaudit
 • läbirääkimised

Era- ja riskikapital

Oleme olnud Eesti erakapitali struktuuride loomise juures ning aidanud kaasa nende kooskõlla viimisel kõrgeimate rahvusvaheliste standarditega.
Anname nõu era- ja riskikapitali tehingute kõigis tahkudes. Nõustame nii erakapitali investoreid, kes peavad läbirääkimisi investeeringute tegemiseks, kui ka ettevõtteid, kes soovivad erakapitali kaasata. Abistame omanikke, investoreid ja fondivalitsejaid investeeringu planeerimisel, tegemisel ja haldamisel, samuti investeeringust väljumisel.
Meie tugevuseks on suur kogemus ühinemiste ja omandamiste, kapitaliturgude ja ühinguõiguse alal ning väga erinevate majandussektorite hea tundmine.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • fondide moodustamine ja valitsemine
 • varahaldus
 • ettevõtete väljaostmine
 • varade omandamine ja võõrandamine
 • rekapitaliseerimine
 • fondifondid
 • fondi varade üleandmine
 • finantsvõimendusega väljaostmine

Ühinguõigus

Ühinguõiguse raames nõustame kliente nii igapäevase äritegevusega seotud küsimustes kui ka keerulistes ümberstruktureerimisprojektides ja aktsionäridevahelistes vaidlustes.
Pakume täisteenust paljudele kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele, kes vajavad abi seoses äritegevusega Baltikumis. Nõustame kliente äritegevuse alustamisel, äriühingu registreerimisel, tegevuslubade taotlemisel, töötajate värbamisel ja lepingutega seotud läbirääkimistel. Samuti aitame kliente erandlike ja ebatavaliste projektide läbiviimisel nagu näiteks suuremahulistes siseriiklikes ja piiriülestes ümberstruktureerimis- ja saneerimisprojektides.
Meie tugevuseks on aktsionäride ja osanike vaheliste konfliktide ja kohtuvaidluste lahendamine, klientide kaitsmine vaenuliku ülevõtmise eest, kaitsestrateegia kujundamine, juhtkonna esindamine ja ühingute üldjuhtimine, mille käigus ühendame oma ühinguõigusealase kompetentsi põhjalike kogemustega kohtumenetluse vallas.
Meie klientide hulgas on suur hulk ettevõtjaid, era- ja institutsionaalsed investoreid ning ka nende tippjuhte.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • äriühingu liigi valik
 • juriidiliste isikute asutamine
 • corporate secretary teenus
 • ümberkujundamised
 • likvideerimismenetlus
 • piiriülesed ühinemised
 • aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused
 • juhtkonna vastutus
 • vaenulik ülevõtmine ja kaitse strateegiad
 • ühingujuhtimine
 • äriõiguslikud kohtuvaidlused

Restruktureerimine ja maksejõuetus

Nõustame ettevõtete saneerimisi, äriühingute kaitsmist võlausaldajate vastu ja pankrotimenetluse läbiviimist. Samuti anname nõu võlausaldajate huvide kaitsmisel ja juhtkonna vastutuse küsimustes.
Abistame nii võlgnikke kui ka võlausaldajaid varade kaitsel, nõuete esitamisel ning juhtkonna vastu esitatud pretensioonide lahendamisel. Meie restruktureerimise ja maksejõuetuse meeskond koostöös büroo pangandus- ja finantsõiguse advokaatidega aitab välja töötada loovaid praktilisi lahendusi.
Meil on võrreldamatu nõustamiskogemus Baltikumi pankade suurimatest pankrottidest, mille käigus oleme kokku puutunud pankrotimenetluse kõigi külgedega.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • pankrotimenetlus
 • kohtuvaidlused ja vahekohtumenetlus
 • võlausaldajate nõuete kaitsmine
 • laenuandja vastutus
 • piiriülene pankrotimenetlus
 • kohalike omavalitsuste maksejõuetus
 • moratoorium
 • varade arestimine
 • esindamine pankrotitoimkonnas
 • laenude restruktureerimine
 • probleemsete nõuete ja tagatiste võõrandamine
 • pankrotinõuete võõrandamine
 • muud maksejõuetusega seotud küsimused

Äriõigus

Äriõiguse küsimustega puutuvad äriühingud kokku oma igapäevases tegevuses. Nendes küsimustes usume süstemaatilisse ja projektipõhisesse lähenemisse. Kõigepealt aitame klientidel veenduda, et nende igapäevased tegevused ja dokumendid vastavad õigusaktide nõuetele ning turueeskirjadele. Abistame neid info hankimisel turul kehtiva hea tava kohta ja aitame head tava rakendada ning tagame vastuvõetava riskitaseme. Teiseks oleme oma oskuste ja teadmistega abiks keerukates projektides, mis ei kuulu kliendi igapäevaste tegevuste hulka. Nendeks on näiteks rahvusvahelised frantsiisi-, turustus-, transpordi- ja muud suuremad lepingud, samuti spetsiifilised regulatsiooniga seotud küsimused ning järelevalveasutustega suhtlemine.
Aitame Teid läbirääkimiste pidamisel kõigi äritegevusega seotud lepingute üle, alustades igapäevastest tarne- ja müügilepingutest ning lõpetades keeruliste turustus- ja frantsiisilepingutega. Lahendame keerulisi regulatsiooniga seotud küsimusi ja peame läbirääkimisi riigiasutustega.
Meie klientide hulka kuuluvad suured rahvusvahelised ja kohalikud ettevõtjad.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • lepingud
 • litsentsid
 • tegevusload
 • regulatsioon
 • toll
 • transpordi- ja kaubandusõigus
 • distributsiooni- ja agendilepingud
 • tootja vastutus ja tarbijakaitse
 • andmekaitse

Aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused

Ka kõige väiksemad lahkhelid aktsionäride või osanike vahel takistavad sageli äritegevust ja äriühingu toimimist. Kõige mõistlikum on vaidlusi ennetada reguleerides aktsionäride vahelised suhted nendevahelises lepingus. Kui vaidlus on siiski tekkinud, siis eelistatuim variant on lahendada see läbirääkimiste teel. Pakume probleemide lahendamiseks välja leidlikke lahendusi ning oleme kliendi huvide kaitseks valmis ka kohtusse minema kui see on parim võimalikest valikutest.
Meil on antud valdkonnas suured kogemused. Me nõustame osanike ja aktsionäride vaheliste lepingute väljatöötamisel ja abistame tekkinud vaidluste lahendamisel alates esimesest kohtuastmest kuni riigikohtuni välja. Oleme esindanud Baltikumi suurimate äriühingute aktsionäre olulistes kohtuvaidlustes ning lahendanud ka väiksemate ettevõtjate vaidlusi erinevate kohtuväliste kokkulepete abil.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • aktsionäride ja osanike vaheliste lepingute koostamine
 • usaldussuhtest tulenevate kohustuste rikkumine
 • aktsionäride või osanike lepingute rikkumine
 • huvide konfliktid
 • juurdepääs teabele
 • juhtorganite liikmete tagasikutsumine
 • pettus
 • vähemus- ja enamusaktsionäride/osanike vahelised konfliktid
 • ummikseisud äriühingu juhtumises
 • äriühingu tegevuse ametlikud uurimised
 • aktsionäride ja osanike vaheliste vaidlustega seotud läbirääkimised ja kohtuvaidlused