fbpx

CoViD-19: Kredexi finantsabi tingimused

Koroonaviirusese levik ja riigi poolt kehtestatud eriolukord on majandusele avaldanud negatiivset mõju ning iga karantiinipäev tekitab juurde olulisi tõrkeid turul. Riik on ette valmistanud / valmistamas erinevaid meetmeid kriisiolukorra leevendamiseks ning majanduse turgutamiseks. Praeguseks on selgunud riikliku finantseerimisasutuse KredEX esimeste abimeetmete täpsemad tingimused. Meetmete pakett täieneb jooksvalt ning soovitame järgida värskeimad teavet: https://www.kredex.ee/et/koroona

MILLISEID MEETMEID ON VÕIMALIK TAOTLEDA?

 1. Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks. Võimalik on taotleda erakorralist proportsionaalset käendust, mille eesmärgiks on võimaldada ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.
 2. Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks. Selle alusel saab taotleda nii fikseeritud kui proportsionaalset käendust, mille eesmärgiks on võimaldada olemasolevatele laenudele tavapärasest pikemat maksepuhkust (vähemalt 6 kuud) ja lõpptähtaja pikendamist likviidsuse tagamiseks COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.
 3. Erakorraline laen. Erakorralise laenu eesmärgiks on võimaldada ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.

 

KUIDAS TOIMUB PROTSESS?

 1. Plaani paikapanek ja panka pöördumine. Esmalt tuleb ettevõtjal enda jaoks läbi mõelda plaan, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. See ei pea olema põhjalik, ega sisaldama äriplaanile omaseid analüüse. Oluline on, et ettevõtja on enda jaoks läbi mõelnud võimalikud lahenduskäigud. Seejärel tuleb pöörduda panka ning paluda uut laenu või olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku leevendamist. Pea kõik pangad on väljendanud valmisolekut võimaldada kriisist mõjutatud ettevõtjatele maksepuhkusi.
 2. KredEXi kaasamine käenduse saamiseks. Juhul kui pank näeb selleks vajadust, kaasavad nad KredExi, et rakendada kriisimeetmeid. Otse KredExi poole pöörduda pole vaja, meetmete rakendamine toimub koostöös pangaga. KredExil on tihe koostöö kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankadega ning läbi nende jõuab KredExi tugi mugavalt ettevõtjateni.
 3. Otselaenu taotlemine. Kui eelnevate sammudega ei jõuta positiivse lahendusi, on ettevõtjal võimalik taotleda KredExist erakorralist laenu. Esmajärjekorras tuleks kasutada võimalust taotleda laenu pangast ning kasutada selle saamiseks KredExi erakorralist laenukäendust. Erakorralist otselaenu saab taotlema hakata alates 3. aprillist. Laene välja maksma ei saa hakata enne, kui riigi poolt on KredExile eraldatud selleks vajalik kapital. Eeldatavasti ei juhtu see enne aprilli keskpaika, kuna eeldab Riigikogu poolt lisaeelarve vastuvõtmist

 

MILLISTELE TINGIMUSTELE PEAB KÄENDUSE / LAENU TAOTLEJA VASTAMA?

 • Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse ja nõutud aruanded on esitatud
 • Ettevõtja on esitatud finantsprognooside kohaselt pikas perspektiivis jätkusuutlik ning maksejõuline
 • Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõte 31.12.2019 seisuga
 • Ettevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas ning krediidiasutustele, mis on tekkinud varem kui 01.01.2020
 • Ettevõtte suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust
 • Otselaenu taotlemise puhul peab ettevõte olema saanud pangalt või liisinguandjalt laenutaotlusele eitava vastuse või positiivse otsuse ebamõistlikel tingimustel

KÄENDUSE TINGIMUSED

Milline on KredExi käenduse ulatus?

Olemasolevad laenud Uued laenud
Proportsionaalne käendus Fikseeritud käendus Proportsionaalne käendus
Kuni 50% tagatavast laenust ja liisingust. Käenduse ulatus liisingust tulenevale kohustusele arvutatakse käibemaksuta summast. Kuni 35% tagatavast laenust ja liisingust, kuid mitte rohkem kui ettevõttele muudatusega kuni 31.12.2021 kätte jäävate laenu või liisingu põhiosa maksete summa. Käenduse ulatus liisingust tulenevale kohustusele arvutatakse käibemaksuta summast. Kuni 90% tagatavast laenust ja liisingust. Ehitussektoris tegutseva ettevõtja (EMTAK F-jagu) ning jae- ja hulgikaubandusettevõtja kohustuse korral kuni 60% tagatavast laenust ja liisingust. Käenduse ulatus liisingust tulenevale kohustusele arvutatakse käibemaksuta summast.
– KredExi käendussummade jääkide ning KredExi poolt ettevõtjale antud laenude põhiosa jääkide summa ühe ettevõtja ja temaga seotud ettevõtjate kohta ei saa olla suurem kui 5 mln eurot.
– KredExi erakorraliste käendustega tagatavad laenud ja KredEx erakorralised laenud, mis on antud kooskõlas Euroopa Komisjoni 19.03.2020 teatisega „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ on kokku piiratud summaga, mis ei ületa kahekordset ettevõtja 2019. aasta palgakulu koos sotsiaalmaksuga ettevõtte 2019. aasta majandusaasta aruande või Maksu- ja Tolliameti andmetel. KredExi igakordse otsuse alusel on lubatud erandkorras maksimaalseks kohustuse summaks kuni 25% ettevõtja 2019. aasta käibest või väikese ja keskmise suurusega ettevõtja põhjendatud 18 kuu likviidsusvajadus või suurettevõtja põhjendatud 12 kuu likviidsusvajadus, kui ettevõtja kahekordne 2019. aasta palgafond on sellest väiksem.
– Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu- või liisingusumma vähenemisega

Milliseid kohustusi KredEX käendab?

Olemasolevad laenud Uued laenud
Proportsionaalne käendus Fikseeritud käendus Proportsionaalne käendus
– Olemasolevad kohustused, millele võimaldatakse kokku vähemalt 6-kuulist maksepuhkust maksepuhkuse andmisest alates, mis on antud panga või liisinguandja poolt alates 01.03.2020 seoses COVID-19 puhanguga. Tagasimaksegraafikuta kohustuse tähtaja pikendamist loetakse maksepuhkuse andmiseks. – KredEx käendab uut laenu ja liisingutehingut. Kohustuste refinantseerimine KredExi poolt käendatava kohustusega ei ole üldjuhul lubatud. Erandid on lubatud üksnes KredExi igakordse otsuse alusel.
– Laen, laenulimiit ja arvelduskrediit – Laen, laenulimiit ja arvelduskrediit
– Liising – Liising
– Käendatava kohustuse intressimäär ei või olla kõrgem kui 8% aastas ja lepingu muutmise tasu kõrgem kui 1% käendatava kohustuse summast. Pank või liisinguandja ei või käendatavale kohustusele kehtestada kõrgemat intressimäära, kui 150% 01.03.2020 kehtinud intressimäärast. – Käendatava kohustuse intressimäär ei või olla kõrgem kui 8% aastas ja lepingutasu kõrgem kui 1% käendatava kohustuse summast.
– Käendataval kohustusel saab olla ainult üks kehtiv KredExi käendus
– Käendus lühemale kui 3-kuulisele kohustusele on lubatud üksnes KredExi igakordse otsuse alusel – Käendus lühemale kui 3-kuulisele kohustusele on lubatud üksnes KredExi igakordse otsuse alusel

 

Kui kauaks saab käendust taotleda?

 • Käenduse kehtivus on kuni 72 kuud
 • Käendust on võimalik ajutise riigiabi raamistiku raames väljastada ja muuta kuni 31.12.2020. Alates 01.01.2021 lähtutakse käenduse muutmisel kehtivatest riigiabi reeglitest.

 

Kui suur on käendustasu?

Olemasolevad laenud Uued laenud
Fikseeritud käendus Proportsionaalne käendus Proportsionaalne käendus
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja – 1,5% käenduse jäägilt aastas – 1% käenduse jäägilt aastas
Suurettevõtja – Kuni 36-kuulise käenduse korral 1,5% käenduse jäägilt aastas

– Pikema kui 36-kuulise käenduse korral 3% käenduse jäägilt aastas

– Kuni 36-kuulise käenduse korral 1% käenduse jäägilt aastas

– Pikema kui 36-kuulise käenduse korral 2% käenduse jäägilt aastas

* Kui käenduse andmise otsustab/käenduslepingu koostab pank, ei lisandu lepingutasu, KredEXi puhul lisandub.

OTSELAENU TINGIMUSED

Laenu sihtotstarve – Laenu eesmärgiks on võimaldada ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.

– Olemasolevate laenude refinantseerimine pole üldjuhul lubatud. Lubatud on olemasolevate kohustuste (v.a. laenud seotud osapooltelt) teenindamine.

Laenu summa – Kuni 5 mln eurot

– KredExi käendussummade jääkide ning KredExi poolt ettevõtjale antud laenude põhiosa jääkide summa ühe ettevõtja ja temaga seotud ettevõtjate kohta ei saa olla suurem kui 5 mln eurot.

– KredExi erakorraliste käendustega tagatavad laenud ja KredEx erakorralised laenud2, mis on antud kooskõlas Euroopa Komisjoni 19.03.2020 teatisega „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis“ on kokku piiratud summaga, mis ei ületa kahekordset ettevõtja 2019. aasta palgakulu koos sotsiaalmaksuga ettevõtte 2019. aasta majandusaasta aruande või Maksu- ja Tolliameti andmetel. KredExi igakordse otsuse alusel on lubatud erandkorras maksimaalseks kohustuse summaks kuni 25% ettevõtja 2019. aasta käibest või väikese ja keskmise suurusega ettevõtja3 põhjendatud 18 kuu likviidsusvajadus või suurettevõtja4 põhjendatud 12 kuu likviidsusvajadus, kui ettevõtja kahekordne 2019. aasta palgafond on sellest väiksem.

Laenu periood – Laenu periood on 6 kuni 72 kuud

– Laenu on võimalik ajutise riigiabi raamistiku raames väljastada ja muuta kuni 31.12.2020. Alates 01.01.2021 lähtutakse laenu muutmisel kehtivatest riigiabi reeglitest.

Maksepuhkus – Vastavalt vajadusele.
Lepingu sõlmimise tasu – 1% laenu summalt.
Lepingu muutmise tasu – 0,2% laenu jäägilt, minimaalselt 30 eurot.
Intressimäär – Intressimäär sõltub ettevõtja ja projekti riskitasemest ning laenu tagatistest.

– Vähemalt 50% ulatuses tagatud laenul alates 4% aastas.

– Ainult omanike käendusega tagatud laenu korral alates 6% aastas.

Laenu tagatis – Laenu tagatise vajadus sõltub projekti riskitasemest

– Muude tagatiste puudumisel omanike isiklik käendus vähemalt 50% laenusummast, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 50 000 eurot käendaja kohta.

Taotlemine Laenutaotluse esitamiseks täidetakse KredExi kodulehel taotlusvorm, millele lisatakse:

– Äriplaan või plaan, kuidas saadava laenu abil COVID-19 puhangust tingitud ajutistest raskustest välja tullakse ning oma kohustusi täidetakse.

– Finantsprognoosid, mis hõlmavad vähemalt kolme järgnevat täisaastat.

– Viimase lõppenud majandusaasta (võimalusel auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta vahearuanne, mis ei ole vanem kui kolm kuud.

– Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused.

MILLISTE TEGEVUSTE JA ETTEVÕTETE RAHASTAMISEKS KÄENDUST VÕI LAENU EI ANTA?

 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus;
 • Finants- ja kindlustustegevusega tegelevad ettevõtted (EMTAK K-jagu);
 • Tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine;
 • Sõiduautode soetamine;
 • Tarbesõidukite ning liikurmasinate soetamine ei ole üldjuhul lubatud. Erandid lubatud üksnes KredExi igakordse otsuse alusel;
 • Kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest;
 • Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi5;
 • Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud ettevõtjaid;
 • Finantseerimise eesmärgiks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel;
 • Valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, hasartmängudega, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ning ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele;
 • Teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on teaduslikul või ravi eesmärgil inimeste kloonimine või geneetiliselt muundatud organismide arendamine.

 

Küsimuste tekkimisel võtke julgelt igal ajal ühendust! Oleme Teie jaoks olemas!

 

Tanel Tark
Juhtivpartner
Advokaadibüroo TARK
tanel.tark@tark.legal
+372 51 04 541