fbpx

Covid-19: Töötasu hüvitise saamise eeldused

12. märtsil 2020 Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukord on rohkem kui nädala jooksul pannud paljud tööandjad äärmiselt keeruliste valikute ette. Mõni on olnud sunnitud täielikult äritegevuse seiskama, osad püüavad töötajaid rakendada alandatud töömahuga. Kiired arengud on nõudnud kiiret tegutsemist, seal hulgas töösuhetes.

Juhul, kui laual on töötajate koondamise vajalikkus, tasub töölepingu ülesütlemisele kaaluda alternatiivi, sest teadupärast toob töötaja koondamine tööandjale kaasa kohese lisakulu hüvitiste väljamaksmise kohustuse näol. Olukorras, kus ettevõtja äritegevus võiks loodetavasti mõne aja möödudes vähemalt mingis mahus taastuda, võib oma töötajate koondamine täna ja ning paari kuu pärast tagasi tööle võtmine kujuneda kulukaks ekskursiks.

20. märtsil 2020 kiideti töötukassa nõukogu koosolekul heaks avalikkuses eelmisel nädalal välja käidud plaan kehtestada uue tööturuteenusena töötasu hüvitis tööandjate ja töötajate olukorra leevendamiseks.

Kes saavad hüvitist?

Töötasu hüvitist makstakse riigi poolt otse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud.

See eeldab, et täidetud peab samaaegselt olema vähemalt kaks järgnevast kolmest tingimusest:

  • tööandja käive või selle puudumisel tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kalendrikuu käibe või tuluga;
  • tööandjal ei ole tööd kokkulepitud ulatuses vähemalt 30%-le töötajatest anda ja tööandja kohaldab töölepingu seaduse § 35 või § 37;
  • töölepingu seaduse § 37 alusel on tööandja vähemalt 30%-l töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% ulatuses või Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärani.

Juhul, kui tööandja kvalifitseerub saama toetust, maksab Töötukassa selle välja otse töötajale tema 70% keskmisest töötasust, kuid brutosummana mitte rohkem kui 1000 eurot ühe kalendrikuu kohta. Seejuures peab ka tööandja omalt poolt panustama vähemalt 150-eurose brutotöötasu maksmisega. Töötasu hüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest kolmekuulise perioodi vältel (1. märts kuni 31. mai), mil tööandja täitis eelnevalt viidatud kahte tingimust kolmest.

NB! Toetust makstakse ainult töötajatele, kellele tööandjal ei ole kokkulepitud ulatuses tööd anda ja kelle tööandja kohaldab töölepingu seaduse §-i 35 või §-i 37. See tähendab, et meedet ei rakendata töötajate puhul, kelle osas töömahtu või töömahtu koos palgaga pole vähendatud.

Töötukassa hüvitise ja tööandja poolse panusega (vähemalt 150 eurot) koos peab töötajale olema tagatud vähemalt töötasu alammäär. Olukorras, kus töötaja saab töötasuna alammäära ja tööandja täidab eelneva lõike kohase kohustuse, makstes brutotöötasuna 150 eurot, tagab Töötukassa, et töötajale on makstud koos hüvitisega vähemalt töötasu alammäär.

Juhul, kui osalise tööajaga töötamisel jääb töötaja töötasu alla kuu alammäära, tasub tööandja kohustusliku töötasu vähemalt 150 euro ulatuses ning ülejäänud osa töötaja keskmisest töötasust maksab Töötukassa.

Kuidas ja millal taotleda?

Hüvitise taotlemiseks peab tööandja esitama Töötukassale (e-töötukassasse alates aprillikuust) iga kalendrikuu kohta eraldi avalduse pärast töötasu töötajatele väljamaksmist üldjuhul viie kalendripäeva jooksul. Avalduses tuleb märkida:

  • töötaja, kellele ei olnud kokkulepitud ulatuses tööd anda või kelle töötasu on vähendatud, nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, aadress või e-posti aadress ning pangakonto number;
  • tööandja nimi, isiku- või registrikood ja aadress või e-posti aadress;
  • põhjendused ja tõendid käibe või tulu muutuse, töö kokkulepitud ulatuses andmata jätmise või töötasu vähendamise kohta;
  • kinnitus omapoolse osaluse (vähemalt 150 eurot brutotasuna) väljamaksmise kohta.

Makstavate hüvitiste suurustest näitlikustatud ülevaate saamiseks soovitan tutvuda määruse eelnõu seletuskirja lk-dega 6-7 aadressil: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_thp_2017-2020_20.03.pdf

Küsimuste tekkimisel võtke julgelt igal ajal ühendust! Oleme Teie jaoks olemas!

Tauno Tark
Partner
tauno.tark@tark.legal
+372 510 4585