fbpx

Konkurents ja Regulatsioon

Ettevõtjad puutuvad äritegevuses järjest enam kokku konkurentsiõigusega, näiteks seoses koondumiste kontrolli, kõlvatu konkurentsi, riigiabi, hindade kindlaksmääramise ning teiste sarnaste konkurentsipiirangutega.

Soovime koolitada oma kliente, et nad rakendaksid ennetavaid abinõusid, mis on parim viis riskide maandamiseks. Pakume konkurentsiseaduse alast koolitust ning aitame klientidel välja töötada konkurentsiõiguse nõuete järgimise juhiseid. Samuti on meil laialdane kogemus klientide kaitsmisel konkurentsiasutuste läbiotsimistes, juurdlustes ja kohtuvaidlustes.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • konkurentsi kahjustava kokkulepped ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega seotud menetlused
 • koondumiste kontroll
 • konkurentsiõiguse rikkumiste ennetamine ja riskide maandamine
 • auditid, õiguslikud analüüsid
 • juhendite ja manuaalide koostamine
 • koolitused
 • tehingute nõustamine
 • turustuslepingud
 • esindamine suhetes Konkurentsiameti ja Euroopa Komisjoniga
 • vaidluste lahendamine (sh esindamine tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes)
 • kaitse kõlvatu konkurentsi eest
 • muud konkurentsiõigusega seotud küsimused

Riigihanked

Riigihangete korraldamisel aitame Teil koostada hanketeadet, ette valmistada hankedokumente ning saavutada parimaid tingimusi läbirääkimistel pakkujatega. Kui soovite olla riigihankes edukas, vaatame üle ning aitame vajadusel vaidlustada ebaausaid hanketingimusi, valmistada ette pakkumusi ning läbi rääkida lõplikke tingimusi.

Pakume õigusabi avaliku sektori asutustele ning erasektoris tegutsejatele kõigis riigihankeid puudutavates küsimustes. Lisaks siseriikliku riigihankeõiguse spetsiifikale nõustame kliente ka ELi vastavas õiguslikus raamistikus ja praktikas.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • hankeregulatsiooni järgimine
 • hankemenetlused
 • pakkumuste koostamine ja strateegia
 • äriline hindamine
 • pakkumuste hindamine
 • hinna põhjendatuse tõendamine
 • nõuete põhjendatuse ja otsuste kehtivuse hindamine
 • maksustamine
 • keskkonnamõju
 • lepingute koostamine
 • pädevate asutuste soovituste analüüs ja rakendamine
 • läbirääkimised
 • vaidlused
 • muud hankega seotud küsimused

Ravimid ja tervishoid

Oleme õigusalaseks partneriks ravimitööstuse ja tervishoiu sektoris tegutsevatele organisatsioonidele, samuti tootjatele, kes puutuvad kokku tervishoiualase regulatsiooni ja vastutusega. Meie advokaadid hoiavad kliente kursis jõustuvate õigusaktide ja nõuetega, otsides alati võimalusi pakkuda kliendile lisaväärtust strateegiliste otsuste langetamisel.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • ravimid
 • biotehnoloogia
 • meditsiiniseadmed
 • tervishoid
 • tegevusload
 • toidulisandid
 • meditsiinitoodete ja -seadmete majanduslikud aspektid (tootmine, patendid, kliinilised uuringud, turundus,
 • reklaam, hulgi- ja jaemüük, kulude hüvitamine)
 • andmekaitse
 • suhted kohalike ja ELi järelevalveasutustega
 • läbirääkimised jaemüüjatega, jaemüügivõrgu loomine
 • kohtuvaidlused ja vaidluste lahendamine
 • muu tervisega seotu

Keskkonnaõigus

Meie keskkonnaõiguse meeskond nõustab kliente küsimustes, mis seonduvad keskkonnanõuete täitmise, keskkonnajuhtimise süsteemide ja -kohustustega ning äri- ja finantstehingute mõjuga keskkonnale. See hõlmab garantiide ja hüvitiste alaseid läbirääkimisi müügi- ja omandamistehingute juures. Abistame oma kliente ka õigusliku auditi läbiviimisel ning selle seostamisel kekskonnaõiguse aspektidega.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • jäätmekäitlus ja reostustõrje
 • juriidiline audit keskkonnaõiguslikes küsimustes
 • kaevandusload
 • kemikaalid
 • keskkonnamõju hindamine
 • keskkonnanõuded, süsteemid ja vastutus, keskkonnaload
 • keskkonnasäästlik tehnoloogia
 • kohtuvaidlused
 • looduskaitse
 • loodusvarade majandamine
 • maakasutus
 • maavara uuringute load
 • maksud ja kvoodid
 • ohutus
 • planeerimine
 • taastuvenergia
 • tehingute keskkonnaõiguslikud aspektid
 • väärteomenetlus

Avalik sektor ja riigiõigus

Bürool on välja kujunenud ja toimiv koostöö kõigi oluliste riigiasutustega, eriti järelevalveasutustega. Nõustame kliente paljudes erinevates avaliku halduse valdkondades, sealhulgas energia, tervishoid, teadus ja kõrgharidus, innovatsioon, toidu- ja joogitööstus, turujärelevalve ja tarbijakaitse, keskkond, planeeringud ja ehitus.

Osutame teenuseid alates konkreetse teema uurimisest kuni uute õigusaktide väljatöötamiseni. Riigiasutused usaldavad meie advokaate, kes annavad tasemel õigusnõu ja lahendavad keerukaid probleeme.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • uuringud ja teadustöö erinevates avaliku halduse valdkondades
 • strateegiate ja õigusaktide väljatöötamine ja praktiline rakendamine
 • uute õigusaktide väljatöötamine
 • Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmine siseriiklikku õigusesse ja rakendamine
 • olemasolevate õigusaktide muutmine
 • Euroopa Liidu õiguse rakendamine
 • erasektori klientide esindamine riigiasutustes
 • strateegiate väljatöötamisega seotud õigusküsimused
 • esindamine kohtus ja vahekohtumenetluses
 • lobitöö
 • riigiasutuste tegevuse põhiseaduslikkuse järelevalve
 • kvaliteedijuhtimisstandardite rakendamine

Euroopa liidu õigus

Nõustame kliente konkurentsiõiguse, sh riigiabi valdkonnas, samuti siseturu küsimustes, mis on ELi õigusega reguleeritud panganduse ja finantseerimise, energia, ravimite, telekommunikatsiooni, transpordi, tolli ja muudes valdkondades.

Büroo osaleb aktiivselt erinevates siseriiklikes ja Euroopa Liidu projektides. Nõustame Euroopa Liidu õiguse küsimustes nii kohalikke ja välismaiseid äriühinguid kui ka valitsusasutusi.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • kauba ja isikute vaba liikumine
 • energiasektori regulatsioon
 • riigihanked
 • konkurentsiõigus
 • riigiabi
 • keskkonnakaitse
 • tollieeskirjad ja -regulatsioon
 • siseriiklike õigusaktide vastavus ELi õigusele
 • siseriiklike õigusaktide ELi õigusega vastavusse viimine
 • ELi õiguse kohaldamist puudutavad vaidlused
 • ELi rahastus
 • ELi rahade haldamine