fbpx

Vaidluste lahendamine

Seisame Teie huvide eest keerulistes kohtumenetlustes ja võlgade sissenõudmisel. Kohtuvaidlused on meie büroo olulisi tegevusvaldkondi nii tsiviil- kui halduskohtumenetluses. Abistame kliente mitmesugustes äri- ja kaubandusalastes vaidlustes kõikides menetlusliikides. Töötame aktiivselt välja menetlusstrateegiaid ning kaitseme oma klientide huve ka kõige keerulisemates juhtumites.

NÕUSTAME JA ESINDAME KLIENTE MUU HULGAS JÄRGMISTES VALDKONDADES:

 • osanikevahelised vaidlused
 • hankevaidlused
 • energeetikavaidlused
 • pangandusvaidlused
 • konkurentsivaidlused
 • omandivaidlused
 • võlgade sissenõudmine
 • muud menetlused

Ametialased kuriteod

Meie vandeadvokaadid aitavad Teid ja Teie äriühingut kaitsjatena erinevates kriminaalasjades ja kohtumenetlustes. Me esindame ja kaitseme kliente kriminaalmenetluses nii kohtueelselt kui kohtus muu hulgas järgmistes valdkondades:

 • konkurentsialased süüteod
 • äriühingutega seotud süüteod (nt raamatupidamise kohustuse rikkumine, ärisaladuse õigustamatu avaldamine jne)
 • ebaseaduslik majandustegevus (nt tegevusloata ja keelatud majandustegevus, ärikeelu rikkumine jne)
 • pankroti- ja täitemenetlusealased süüteod (nt maksejõuetuse põhjustamine, vara varjamine pankroti- ja täitemenetluses jne)
 • maksualased süüteod (nt maksukohustuse varjamine ja tagastusnõude alusetu suurendamine jne)
 • rahapesualased süüteod
 • süüteod väärtpaberiringluses
 • võimu kuritarvitamine (nt võimuliialdus, riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine jne)
 • aususe kohustuse rikkumine (nt altkäemaksu võtmine, vahendus, andmine; riigihangete teostamise nõuete rikkumine jne)
 • kannatanute esindus kriminaalmenetluses (hõlmab nii esindust kohtueelses menetluses, tsiviilhagi koostamist ja täiendamist kui kannatanu esindamist kõikides kohtuastmetes).

Arbitraaž

Esindame era- ja avaliku sektori kliente kohalikes ning rahvusvahelistes vahekohtuvaidlustes, sealhulgas rahvusvahelises investeeringute kaitse vahekohtus ICSID. Meie advokaate on tihti valitud vahekohtunikeks ja lepitajateks. Bürool on sidemed kohtu- ja vahekohtuvaidluste ekspertidega üle maailma.