fbpx

TARK osales Euroopa Keskpanga (EKP) juhendi eelnõu avalikul arutamisel

2017

EKP algatas avaliku arutamise raames konsultatsiooni Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi nr 2013/36/EL juhendi eelnõu koostamisel. Direktiiv käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet.
Juhendis selgitatakse, kuidas finantsjärelevalve organid hindavad panga või muu järelevalve subjekti juhtorgani liikme (nt tegevjuhi või nõukogu liikme) kandidaadi kvalifikatsiooni, oskusi ja tema vastavust nõuetele.

Pankade juhtimise kõrge kvaliteet on otsustava tähtsusega finantseerimisasutuste ja kogu pangandussüsteemi stabiilsuse tagamisel.

EKP ülesanne on tagada, et pangad täidaksid eeskirju, mille eesmärk on kindlustada pankade tõhus juhtimine. Sobivuse ja nõuetekohasuse hindamisel kohaldab EKP pangandusjärelevalve Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte eeldades, et need on üle võetud euroala 19 riigi õigusesse. Kui liidu õigus jätab liikmesriikidele liidu õiguse ülevõtmisel otsustusruumi, võivad riikide õigusaktide sätetes säilida erinevused. Juhendi eesmärgiks ongi anda täpsemad juhtnöörid siseriiklikele organitele vastavate õigusaktide kohaldamisel.